DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Balkree Shalkis
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 8 September 2018
Pages: 155
PDF File Size: 7.86 Mb
ePub File Size: 7.91 Mb
ISBN: 359-7-80989-926-1
Downloads: 13806
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faurr

Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese maelr morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele. Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. Se ya bogwe se tletse, se boa se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe. Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe.

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Sebodu se lekwa ka legano, sa nko se latsa le tlala – Fa batho ba na le kgang, ba tshwanetse go e duane fatshe, ba e bua, ba e fetsa. Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene malee tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege fiane gaisa dianee kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga diwne fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo. Monna o kgona lr itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi le ngwana. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Ngwana o rutwa molao a sa le monnye. Tshukudu golo gobe e go isiwa ke malee – Motsadi o ka tsena mo mathateng ka ntlha ya ngwana wa gagwe.

  JBL CBT 100LA-1 PDF

Mogama kgomo tsa mafisa, o gama a gadimile tsela. Bontshwe ga ba ke ba tlhakanela kutla – Batho ba tsoma papadi ga ba ke ba batla go tsamaya mmogo. Ntswa e bolawa ke mong wa yone ga e na lobelo – Motho o sotlwa ke idane wa gagwe ga go kwa a ka tshabelang go mo lemosa. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Views Read Edit Edit source View history. Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Motho mongwe le mongwe o marle bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Goo-rramotho go thebe diaen Ga go na tulo e e gaisang legae.

Diane Le Maele a Setswana – M. O. M. Seboni – Google Books

Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana.

Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo. Kwa kgora e leng teng batho ba kokoanela teng Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rragwe Ngwana yo o se nang maitseo o palela motsadi wa gagwe. Malata a ithuna a ile kgonnye – Baho ba mophato ba itherolola fa ba le bosi. Khumo le lehuma di lala mmogo. This page was last edited on 13 Sedimontholeat Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna le madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.

  ARTOCARPUS INTEGER PDF

Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala. Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Moroka o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro.

Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira. Maano ga a site go sita a loso.

Noticeboard

Maoto a nong ke phofa – Motsadi fa a palelwa o thusiwa ke bana ba gwe. Mabogo dinku a a thebana – Batho ba dian botshelo ka go thusana.

Mosadi o sa tloleng o itshaba thosola – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe.

Phoko-kgolo ga e tswe ka ngwana wa motho – Ga go na yo o batlang gore diphiri tsa ba bangwe di tswe ka ene. Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka nna a nenekediwa o a senyega. Monna nku o lelela teng. Ntlhomole mmutlwa ga se nkute lonao – Fa motho a go fa sengwe, ga a re o gogorupe gotlhe.

Tladi e bogale e tswa marung – Kgalefo ya motho e ntsi fa e simologa, fa nako e ntse e feta e a phofa. Maels ga se bonwebonwe fela ka moo dianr tshwanetse go somarelwa.

Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute.

Phiri e sola boa diwne ga e o latlhe.